"เพื่อเป็นการคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ด้านการเกษตรของเกษตรกรและประเทศชาติ โดยการควบคุม กำกับ ดูแล  ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ"

พระราชบัญญัติ
กักพืช พ.ศ.2507
และ พ.ศ. 2542
       
พระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย
พ.ศ. 2535
  พระราชบัญญัติ
คุ้มครองพันธุ์พืช
พ.ศ. 2542
   
พระราชบัญญัติ
ควบคุมยาง
พ.ศ. 2542
 
   

พระราชบัญญัติ
พันธุ์พืช พ.ศ.
2518  และ
พ.ศ.
2535

พระราชบัญญัติ
ปุ๋ย พ.ศ. 2518
   

***  พระราชบัญญัติฉบับเต็มเป็นเอกสาร Acrobat Pdf File
ต้องการดูให้คลิกที่โลโก้พระราชบัญญัติแต่ละฉบับ (เมื่อเลือกจากหน้านี้แล้ว)
download Adobe Reader